Naslovnica arrow Statut Kluba
Statut

IV.  UPRAVLJANJE KLUBOM

ČLANAK 17.

  Tijela Kluba su:

  1. SKUPŠTINA
  2. IZVRŠNI ODBOR
  3. NADZORNI ODBOR

1. SKUPŠTINA

ČLANAK 18.

  Skupština je najviše upravno tijelo Kluba

  Skupštinu sačinjavaju Redoviti, Potpomažući i Počasni članovi Kluba.

  Skupština djeluje i donosi odluke i zaključke na sjednicama, koje se u pravilu održavaju jednom godišnje.

  Skupština Kluba pravno i valjano djeluje i donosi odluke ako je na sjednici nazočno najmanje 50 (pedeset) posto članova.

  U slučaju nedostatka kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočna četvrtina ukupnog broja članova Skupštine, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.

  Skupština donoso sve odluke i zaključke dvotrećinskom većinom nazočnih članova, u pravilu jednim glasovanjem.

ČLANAK 19.

  Skupština ima predsjednika i dopredsjednika, koji se biraju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

  Predsjednik Skupštine saziva sjednicu Skupštine na prijedlog Izvršnog odbora ili njegovog predsjednika ili na zahtjev Nadzornog odbora.

  Predsjednik Skupštine brine se o pripremi sjednice, rukovodi njenim radom i brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine.

ČLANAK 20.

  Skupština ima naročito sljedeće nadležnosti:

  • donosi Statut Kluba i njegove izmjene ili dopune,
  • donosi program djelovanja Kluba,
  • bira predsjednika
  • bira Izvršni odbor i Nadzorni odbor te odlučuje o razrješenju tih tijela ili pojedinih njihovih članova,
  • razmatra izvješća Izvršnog i Nadzornog odbora,
  • usvaja godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Kluba,
  • obavlja i druge poslove i ima druge nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

ČLANAK 21.

  U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici udruga, zajednica i drugih organizacija i Mladi članovi Kluba.

  Predstavnike određenih udruga i organa iz stavka 1. ovog članka poziva na Skupštinu predsjednik Kluba. 
© 2018 Moto Klub Roosters
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.