Naslovnica arrow Statut Kluba
Statut

 2. IZVRŠNI ODBOR

ČLANAK 22.

  Izvršni odbor je tijelo Skupštine, koje upravlja djelovanjem Kluba, između dviju sjednica Skupštine.

  Izvršni odbor sastoji se od Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Blagajnika i 4 (četiri) člana koji se imenuju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

  Svi članovi Izvršnog odbora moraju biti članovi Kluba.

ČLANAK 23.

  Izvršni odbor djeluje i donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi. Sjednice saziva, predlaže dnevni red i rukovodi njihovim radom, predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor pravno valjano djeluje i donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, u pravilu jednim glasovanjem.

ČLANAK 24.

  Predsjednika Izvršnog odbora bira Skupština između svojih članova.

  Predsjednik se bira na 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran.

ČLANAK 25.

  Predsjednik Izvršnog odbora može imati zamjenika kojeg iz svojih članova bira Izvršni odbor na istovjetan mandat, da bi zamjenjivao predsjednika u slučaju njegova zahtjeva povodom spriječenosti ili odsutnosti. Zamjenik predsjednika odgovara Izvršnom odboru i Predsjedniku.

ČLANAK 26.

  Predsjednik Izvršnog odbora predstavlja i zastupa udrugu, brine o pripremi sjednice Izvršnog odbora, podpisuje odluke, ugovore i druge mjere koje donosi Skupština i Izvršni odbor.

  Predsjednik Izvršnog odbora je naredbodavac za izvršenje financijskog plana.

  Obavlja i druge poslove vezane uz unaprijeđenje i promidžbu udruge.

ČLANAK 27.

  Predsjednik Izvršnog odbora može odgoditi izvršenje, odnosno obavljanje odluke ili zaključka svakog tijela udruge, osim skupštine, koje smatra nezakonitim, protivnim Statutu i drugim aktima udruge.

  O odgodi izvršenja ili obavljanja odluke ili zaključka, Predsjednik Izvršnog odbora udruge je dužan obavijestiti Nadzorni odbor udruge u roku od 8 (osam) dana.

ČLANAK 28.

  Tajnik, koji je po svojoj funkciji također i član Izvršnog odbora, a bira ga Skupština između svojih članova, zastupa udrugu uz Predsjednika Izvršnog odbora i za izvršavanje svojih zadataka direktno odgovara Predsjedniku i Izvršnom odboru. Tajnik se bira na 4 (četiri) godine i može biti izabran ponovno.

  Tajnik ima slijedeće dužnosti:

  • odgovoran je za zakonitost rada Kluba,
  • odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
  • sastavlja zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, obavještava nositelje zadaća o odlukama i zaključcima te skrbi o njihovom pravovremenom izvršenju,
  • odluke i zaključke sa sjednica tijela Kluba prenosi članovima,
  • brine o obavještavanju javnosti o radu Kluba,
  • vodi brigu o suradnji Kluba sa HMS-om,
  • brine se o suradnji Kluba s ostalim udrugama iste vrste.

ČLANAK 29.

  Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 • upravlja djelovanjem Kluba i odlučuje o oblicima djelovanja te imenuje radne skupine ze djelovanje u pojedinim područjima ili pojedinim pitanjima,
 • predlaže program djelovanja i donosi potrebne odluke za njegovo provođenje,
 • odlučuje o upotrebi sredstava Kluba,
 • odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja i interesa za članove Kluba, u skladu sa svrhom i ciljevima Kluba. 
© 2018 Moto Klub Roosters
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.